+996312621861 info@tourism.gov.kg

QR Batken – 6

Зардалы / Zardaly

A mountain village located in mountain gorges. In the villages, the features of local ethnography have been preserved. Colorful settlements with an ascetic way of life of people surrounded by magnificent geological landscapes.

Dağ geçitlerinde bulunan bir dağ köyü. Köylerde yerel etnografyanın özellikleri korunmuştur. Muhteşem jeolojik manzaralarla çevrili insanların çileci bir yaşam tarzına sahip renkli yerleşimler.

Горное село, расположенное в горных ущельях. В сёлах сохранились особенности местной этнографии. Колоритные населённые пункты с аскетическим укладом жизни людей в окружении великолепных геологических ландшафтов.

Абашир / Abashir

Газ / Gaz

The natural and ethnographic museum-reserve was created by local communities to popularize and educate the younger generation in the spirit of preserving the environment and local culture.

Doğal ve etnografik müze alanı, yerel topluluklar tarafından genç nesillere çevreyi ve yerel kültürü korumayı popülerleştirmek ve eğitmek için yapılmıştır.

Природно-этнографический музей-заповедник создан местными сообществами для популяризации и воспитания подрастающего поколения в духе сохранения окружающей среды и местной культуры.

 

EnglishKyrgyzRussian