+996312621861 info@tourism.gov.kg

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Туризм департаменти кыш мезгилинде коопсуз эс алуу жана туризмди өнүктүрүү максатында бардык жарандарга, туристтерге жана тоодо эс алуучуларга, алардын жана жакындарынын ден соолугуна өзгөчө көңүл буруусун жана аларды лыжа тебүүнүн коопсуз чараларын сактоого чакырат жана  лыжа тебүүчү трасса жайларды тандоодо кылдаттык менен көӊүл буруусун сунуштайт. .

Кыш – кызыктуу оюндардын мезгили. Тоо лыжа тебүү ар бир адамдын кышкы оюн-зоогу болуп саналат, андыктан сиздин эс алууңуз жагымдуу гана эмес, коопсуз болушу үчүн лыжа тебүүчү трассаларды, чаналарды да тандоо жөнүндө ойлонушуңуз керек.

Тоо лыжасы жана сноуборд спорттун экстремалдык түрү болуп саналат, бул адамдын белгилүү бир физикалык даярдыгын талап кылат. Эңкейиштерге чыгуунун алдында лыжа базаларынын, комплекстеринин аймагында колдонулуп жаткан эрежелерди сөзсүз окуп чыгып, аларда айтылган талаптарды жана сунуштарды так аткарууга аракет кылыңыз.

Лыжа тебүүчү же сноубордчу өзүн коркунучка алып келбегидей жана башкаларга зыян келтирбей тургандай кылып жүрүүгө тийиш.

Жаңы баштагандар лыжа же сноуборд тээп жатканда жүрүм-турум эрежелерин кылдат изилдеп чыгышы керек. Лыжа тебүүнү инструктор (профессионал же лыжа тебүү боюнча тажрыйбасы бар ышкыбоз) менен баштоо сунушталат.

Лыжа же сноуборд тебүү үчүн колдонулуучу жабдуулар жакшы абалда, ал эми лыжа же сноуборд бүтүн, формасынын көзгө көрүнгөн өзгөрүүсү жана жаракалары жок болушу керек.

Трассада аралыкты сактоо жана кагылышууда ар дайым көтөрүлүш тараптан айдап бара жаткан адам күнөөлүү экенин унутпаш керек. Лыжачы же сноубордчу трассанын жабылышын же коркунучун эскерткен багыт белгилерине көңүл бурууга, кыйынчылыктын деңгээлин көрсөткөн белгилерди эске алууга милдеттүү.

Түшүүнүн негизги багытында, эңкейиштердин жана трассалардын этегинде, эңкейиштерде токтой албайсың.

Жыгылган учурда жолду мүмкүн болушунча тезирээк тазалоо керек же дөңгөлөктүн артында турганыңызды тез аныктоо керек.

Эгерде сиз жаракат алсаңыз, инструкторго же куткаруучуга окуя тууралуу кабарлоо үчүн катардагы адамдарды чакырыңыз. Куткаруучулар келгенге чейин жабыркаган жерди бузбай, кан кеткен учурда анны каражаттар менен токтотуу чараларын көрүү жакшы.

Балдар сөзсүз түрдө инструктордун же ата-энелердин, чоңдордун көзөмөлү астында тебүүсү керек. 12 жашка чейинки балдарга кыйын, профессионалдуу лыжа трассаларында лыжа тебүүгө тыюу салынат.

Төмөнкү жүрүм-турум эрежелерин сакташыңыз керек:

 1. Карга же музга чыгуу тепкичтер менен жабдылган көтөрүлүү жеринде гана болушу керек, башкалар көздөй тайгак жол менен чыгууга тыюу салынат.
 2. Артта келе жаткан лыжачы четке чыкмайынча, чыкпай туру.
 3. Ылдый жакка түшкөндөн кийин, отурбай тез жөрмөлөп же кайра капталга тоголонуш керек.
 4. Муз жолунан өтпөңүз.
 5. Жараат албаш үчүн тик туруп же чөгөлөп лыжа теппеӊиз.
 6. Эгерде өтүп бара жаткан адам лыжа жолунан жанынан өтүп кетсе, ал өтүп кеткенге чейин күтө туруңуз, андан кийин гана түшүңүз.
 7. Тегиз эмес муз бети бар лыжа жолунан качып өтүӊүз.
 8. Үшүктүн биринчи белгилери байкалганда, ошондой эле өзүңүздү жаман сезсеңиз, дароо тебүүнү токтотуңуз.

Урматтуу эс алуучулар, туристтер, дөңсөө жана татаал жол кооптуу жер экенин унутпаңыз!

**************

RU:

Департамент туризма при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики в целях безопасного отдыха и туризма в зимний период рекомендует всем гражданам, туристам и отдыхающим в горах, также планирующим выезд за город с особым вниманием отнестись к своему здоровью и здоровью своих родных и близких и призывает соблюдать меры безопасного катания и внимательно относится к выбору горок, трасс и средств для катания.

Зима – это время забав и веселых игр. Катание на лыжах и с горок – всеми любимые зимние развлечения и чтобы Ваш отдых был не только приятным, но и безопасным, стоит задуматься о выборе как лыжных трасс, так и горок и санок.

Катание на горных лыжах и сноуборде – считаются экстремальными видами спорта, связанные с повышенным риском получения травм, предполагающие наличие у человека определенной физической  подготовки. До выхода на склоны, обязательно ознакомьтесь с правилами действующими на территории горнолыжных баз, комплексов и старайтесь строго соблюдать изложенные в них требования и рекомендации.

Лыжник или сноубордист должны вести себя таким образом, чтобы не подвергать опасности себя и не наносить ущерб окружающим.

Новичкам необходимо внимательно изучить правила поведения при катании на горных лыжах или сноуборде. Рекомендуется начинать катание с инструктором (профессиональным или любителем, имеющим опыт катания).

Снаряжение, используемое для катания на горных лыжах или сноуборде, должно быть в исправном состоянии, а лыжи или сноуборд целыми, без видимых изменений формы и без трещин.

На трассе необходимо соблюдать дистанцию и помнить, что при столкновении всегда виноват тот, кто ехал со стороны подъема. Лыжник или сноубордист должны обращать внимание на знаки, указывающие направление, предупреждающие об опасности или закрытии трассы, учитывать разметку, обозначающую уровень сложности.

Нельзя останавливаться на основном направлении спуска, у подножия склонов и трасс, на выкатах.

В случае падения необходимо как можно быстрее освободить трассу или быстро обозначиться, если находитесь за бугорком.

При получении травмы следует позвать катающихся рядом для сообщения о случившемся инструктору на подъемнике или спасателю. Травмированное место до прибытия спасателей лучше не тревожить, а при кровотечении – принять меры по его остановке подручными средствами.

Дети обязательно должны кататься при наблюдении инструктора или родителей, взрослых. Детям до 12 лет запрещено кататься на сложных, профессиональных лыжных трассах.

Если вы решили, все-таки, покататься с горок, особенно на оживленных, то необходимо соблюдать следующие правила поведения:

 1. Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте подъема, оборудованном ступенями, запрещается подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие.
 2. Не съезжать, пока не отошёл в сторону предыдущий спускающийся.
 3. Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в сторону.
 4. Не перебегать ледяную дорожку.
 5. Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках.
 6. Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и только тогда совершать спуск.
 7. Избегать катания с горок с неровным ледовым покрытием.
 8. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, немедленно прекратить катание.

Так, с малышами младше 3 лет не стоит идти на оживлённую горку, с которой катаются дети 7-10 лет и старше. Если горка вызывает у вас опасения, сначала прокатитесь с неё сами, без ребёнка – испытайте спуск. Если ребёнок уже катается на разновозрастной «оживлённой» горке, обязательно следите за ним. Лучше всего, если кто-то из взрослых следит за спуском сверху, а кто-то снизу помогает детям быстро освобождать путь.

Уважаемые отдыхающие, туристы, обязательно помните, что горка и сложная трасса – место повышенной опасности!

**********

EN:

The Department of Tourism under the Ministry of Culture, Information, Sports and Youth Policy of the Kyrgyz Republic, for the purpose of safe recreation and tourism in winter, recommends that all citizens, tourists and vacationers in the mountains, also planning to go out of town, pay special attention to their health and the health of their relatives and friends, and calls for safe skiing measures and carefully treats the choice of slides, trails and means for skiing.

Winter is a time of fun and fun games. Skiing and downhill skiing are everyone’s favorite winter activities and in order for your vacation to be not only pleasant, but also safe, you should think about choosing both ski trails and slides and sleds.

Skiing and snowboarding are considered extreme sports associated with an increased risk of injury, assuming that a person has a certain physical fitness. Before entering the slopes, be sure to familiarize yourself with the rules in force on the territory of ski resorts, complexes and try to strictly comply with the requirements and recommendations set out in them.

A skier or snowboarder should behave in such a way as not to endanger himself or cause damage to others.

Beginners need to carefully study the rules of behavior when skiing or snowboarding. It is recommended to start skating with an instructor (professional or amateur with experience in skiing).

The equipment used for skiing or snowboarding must be in good condition, and the skis or snowboard must be intact, without visible changes in shape and without cracks.

On the highway, it is necessary to keep a distance and remember that in a collision, the one who was driving from the side of the rise is always to blame. A skier or snowboarder should pay attention to signs indicating the direction, warning of danger or closure of the route, take into account the markings indicating the level of difficulty.

It is impossible to stop at the main direction of descent, at the foot of slopes and slopes, on rollouts.

In case of a fall, it is necessary to clear the track as soon as possible or quickly identify yourself if you are behind a hillock.

If you get injured, you should call those riding nearby to report the incident to the instructor on the lift or to the lifeguard. It is better not to disturb the injured place before the arrival of rescuers, and in case of bleeding, take measures to stop it with improvised means.

Children must ride under the supervision of an instructor or parents, adults. Children under the age of 12 are not allowed to ride on difficult, professional ski trails.

If you decide, after all, to ride downhill, especially on busy ones, then the following rules of behavior must be observed:

 1. It is necessary to climb a snow or ice slide only in a place of ascent equipped with steps, it is forbidden to climb the slide where others are rolling towards.
 2. Do not move out until the previous descending one has moved aside.
 3. Do not linger at the bottom when he moved out, but crawl away or roll away as soon as possible.
 4. Do not run across the icy path.
 5. In order to avoid injury, you can not ride while standing on your feet and squatting.
 6. If a passerby walks past the slide, wait until he passes, and only then make the descent.
 7. Avoid riding down slides with uneven ice surface.
 8. At the first signs of frostbite, as well as if you feel unwell, stop riding immediately.

So, with kids under 3 years old, you should not go to a lively slide, from which children 7-10 years old and older ride. If the slide causes you concerns, first take a ride from it yourself, without a child – experience the descent. If a child is already riding a “lively” slide of different ages, be sure to keep an eye on him. It is best if one of the adults watches the descent from above, and someone from below helps the children quickly clear the way.

Dear vacationers, tourists, be sure to remember that a slide and a difficult track is a place of increased danger!

Оставить комментарий

EnglishKyrgyzRussian